• You are here:
  • Home »
  • Help »

Trách nhiệm của người giới thiệu / nhà tài trợ của tôi là gì?

Khi bạn mua từ ChaChing24, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào phần mềm và đào tạo, và người giới thiệu của bạn không bắt buộc hoặc dự kiến ​​sẽ cung cấp cố vấn hoặc đào tạo cho bạn hoặc bất kỳ khách hàng nào được giới thiệu khác.

Leave a Comment: