Pixel theo dõi là gì?

Pixel là công cụ phân tích dùng để đo lường hiệu quả của quảng cáo bằng cách hiểu các hành động mọi người thực hiện trên trang web.

Khi sử dụng pixel theo dõi với ChaChing24, bạn sẽ cần bên thứ ba cung cấp cho bạn pixel theo dõi để thêm vào tài khoản của bạn.

Leave a Comment: