Mã chia sẻ là gì?

Một Share Code là một bộ các chữ in hoa và số ngẫu nhiên được tạo ra bởi phần mềm của chúng tôi đại diện cho một trang tìm thấy trên hệ thống ChaChing24. Mã chia sẻ thường được sử dụng bởi các nhóm để các thành viên có thể có các trang tương tự hoặc giống hệt nhau. Đôi khi người dùng ChaChing24 muốn chia sẻ các trang chuyển đổi tốt.  

Đây là một ví dụ.  

Mã chia sẻ – 217a595c – là trang này:

Bạn có thể sử dụng mã này để gửi cho những người dùng ChaChing24 khác nếu bạn muốn chia sẻ trang này hoặc bạn sẽ tạo mã chia sẻ cho một trong những trang đã lưu của mình. Những người dùng ChaChing24 khác cũng có thể gửi mã chia sẻ cho bạn để bạn có thể sử dụng trang mà họ đã tạo.

Cách chia sẻ trang bằng cách sử dụng mã chia sẻ

Bạn có thể chia sẻ một trang với người dùng ChaChing24 đồng nghiệp bằng cách đăng nhập vào ChaChing24 từ điều hướng trên cùng và chọn tab Danh sách trang. Từ đây, quyết định trang nào bạn muốn chia sẻ. Chọn biểu tượng mũi tên màu xanh lá cây ở phía dưới bên phải để tạo mã chia sẻ.

Màn hình_Shot_2017-03-17_at_3.19.55_PM.png

Sao chép và Dán Mã chia sẻ  được tạo với người dùng ChaChing24 khác; trong trường hợp này, mã chia sẻ là Q8EBBPB7E6. Lưu ý rằng mã chia sẻ là sự kết hợp của chữ in hoa và số.  

Màn hình_Shot_2017-03-17_at_3.24,49_PM.png

Khi người dùng ChaChing24 khác đã sao chép Mã chia sẻ được hiển thị, trang bạn đã tạo sẽ tự động được đặt trong phần Trang của tôi.

Cách thêm trang bằng cách sử dụng mã chia sẻ của người khác

Bạn có thể thêm một trang từ một người dùng ChaChing24 đồng nghiệp bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa từ điều hướng trên cùng và chọn tab Trang của tôi . Nhấp chuột vào Thêm một trang thông qua mã chia sẻ. 

Màn hình_Shot_2017-03-17_at_2.46.11_PM.png

Nhập Mã chia sẻ được cung cấp bởi người dùng ChaChing24 khác trong không gian được cung cấp và chọn OK để lưu mã. Chẳng hạn, nếu Mã chia sẻ nhận được là mã này – Q8EBBPB7EE, bạn sẽ sao chép và dán mã đó vào khu vực bên dưới và nhấp vào OK:

Màn hình_Shot_2017-03-17_at_2.55.32_PM.png

Lưu ý rằng Mã chia sẻ sẽ là sự kết hợp của chữ in hoa và số. Khi bạn đã sao chép mã chia sẻ trong hộp, trang được tạo bởi người dùng ChaChing24 khác sẽ tự động được đặt trong phần Trang của tôi.

Leave a Comment: